Świetlica „U Kolpinga”

Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.00 do 18.00

Świetlica gromadzi dziewczęta i chłopców w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia prowadzone są w kilkunastu sekcjach zainteresowań według tygodniowego harmonogramu ustalonego przez  instruktorów. Ponadto codziennie w godzinach od 15.00 do 18.00 dyżur pełnią pedagodzy, którzy organizują dzieciom czas poprzez zabawę, pomoc w odrabianiu zadań oraz korepetycje. Chętne dzieci mogą korzystać codziennie z dożywiania. Poza harmonogramem stałych zajęć, odbywają się indywidualne zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi szczególne trudności w nauce. Dlatego też dodatkowo kilka razy w miesiącu dyżury pełnią specjaliści: radca prawny, psycholog, logopeda, pedagog.

W programie świetlicy istotną rolę spełniają imprezy otwarte dla wszystkich chętnych, w tym dorosłych. Pozwalają one wzmacniać więzy rodzinne, kształtować prawidłową postawę, a nawet rozszerzać współpracę lokalnej społeczności. Kształtowaniu właściwej postawy dzieci służą również zajęcia zaplanowane zgodnie z kalendarzem katolickim. I tak dzieci uczestniczą: w październiku  w nabożeństwach różańcowych, w okresie Wielkiego Postu w Drodze Krzyżowej, w maju w nabożeństwach maryjnych. Uroczyście obchodzony jest Dzień Papieski, dzień św. Andrzeja (w tym dniu prezentowany jest dorobek wszystkich sekcji), dzień św. Mikołaja, Wigilia, Jajko, Dzień Matki oraz wiele innych. Raz w miesiącu dzieci gromadzą się na Mszy św. którą animują.

W świetlicy „U Kolpinga” poruszane są również problemy uzależnień. Świetlica realizuje także program twórczej aktywności osób starszych, który ma zapobiegać ich izolacji i odsuwaniu się z życia społecznego.

Zajęcia w świetlicy prowadzi personel stały tj. kierownik, pedagodzy, psycholog i instruktorzy sekcji oraz wolontariusze.

Do świetlicy uczęszczają dziewczęta i chłopcy w wieku od 7 do 16 lat.

Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 1500-1800, praca odbywa się wg tygodniowego harmonogramu działań. Poza harmonogramem stałych zajęć, odbywają się indywidualne zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi szczególne trudności w nauce. Dzieci spotykają się na zajęciach w 8 sekcjach zainteresowań.

W programie świetlicy istotną rolę spełniają imprezy otwarte dla wszystkich chętnych, w tym dorosłych. Pozwalają one wzmacniać więzy rodzinne, kształtować prawidłową postawę, a nawet rozszerzać współpracę lokalnej społeczności. Kształtowaniu właściwej postawy dzieci służą również zajęcia zaplanowane zgodnie z kalendarzem katolickim, należy też wspomnieć o zajęciach, które poruszają tematykę: przyjaźni, miłości, wrogości, nienawiści, zachowań agresywnych, przemocy, pełnienia ról społecznych, praw dzieci i dorosłych.

W świetlicy „U Kolpinga” poruszane są również problemy uzależnień. Świetlica realizuje także program twórczej aktywności osób starszych, który ma zapobiegać ich izolacji i odsuwaniu się z życia społecznego.

Główne zadania świetlicy to:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży  opieki po zajęciach szkolnych,
 • pomoc w zakresie nauki szkolnej,
 • zmniejszenie zagrożenia narkomanią i alkoholizmem,
 • pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
 • kształtowanie nawyków kulturalno-higienicznych,
 • dożywianie dzieci z rodzin najuboższych,
 • prowadzenie alternatywnych działań w celu zagospodarowania wolnego czasu,
 • możliwości rozwijania zainteresowań,
 • organizowanie zimowych i letnich wyjazdów integracyjnych,
 • stworzenie warunków do aktywnego włączania się dzieci w różne dziedziny życia
 • wzmocnienie potencjału osób starszych.

Bł. Adolf KolpingBŁ. Adolph KOLPING

Adolph Kolping urodził się 8.12.1813 r. w niemieckim miasteczku Kerpen k/Kolonii. Pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny. Po ukończeniu szkoły podstawowej chciał kontynuować naukę, co jednak nie było możliwe z powodu trudnej sytuacji materialnej. W wieku 13 lat rozpoczął pracę w zakładzie szewskim,  początkowo jako uczeń, a później wykwalifikowany pracownik. Pracując przez 10 lat jako szewc, cały czas marzył o tym, by zostać księdzem. To marzenie udało mu się zrealizować dzięki pomocy życzliwych ludzi. Dzięki ich finansowemu wsparciu ukończył szkołę średnią, odbył studia teologiczne i 13.04.1845 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Kiedy rozpoczął pracę w swojej pierwszej parafii w Elberfeld (dziś dzielnica Wuppertalu), w rozwijającym się wówczas Zagłębiu Ruhry, spotkał się z trudną sytuacją społeczną mieszkańców. Bieda i ubóstwo wśród rzemieślników i robotników boleśnie dotykały młodego księdza. Dlatego włączył się w działalność katolickiego stowarzyszenia młodzieży czeladniczej założonego przez nauczyciela Johanna Breuera. Dostrzegł w nim szansę na przyczynienie się do likwidacji materialnego, a także duchowego i moralnego ubóstwa. Wkrótce został jego duchowym opiekunem, a z czasem faktycznym kierownikiem.

W 1849 r. został wikarym w katedrze w Kolonii. Tam jeszcze mocniej propagował tworzenie związków młodzieży. 6.05.1849 roku założył Koloński Związek Katolickich Czeladników, który stał się zalążkiem dzisiejszego Dzieła Kolpinga.

Ks. Kolping uważał, że tego typu związki są wielką szansą dla młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy w poszukiwaniu pracy opuścili swoje rodziny i byli zdani tylko na siebie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Aby chronić ich przed bezdomnością tworzył dla nich bursy. Aby chronić przed osamotnieniem oraz zagrożeniami moralnymi tworzył dla nich związki, w których panowała rodzinna atmosfera. Chciał, by związki istniały wszędzie tam, gdzie znajdują się młode osoby potrzebujące wsparcia i tworzeniu ich poświęcił swoje życie. W krótkim czasie założył wiele nowych związków, nie tylko w Niemczech, ale także w Austrii, Belgii, Szwajcarii, na Węgrzech i w innych krajach. Zakładał też bursy, kasy chorych, kasy oszczędnościowe, szkoły wieczorowe i świetlice. Wygłaszał setki kazań, wydawał publikacje i pisał artykuły propagujące społeczną naukę Kościoła, a także wiersze. W swoich działaniach łączył tradycyjne formy miłosierdzia z nowocześnie zorganizowaną samopomocą społeczną. Kochał młodych, a oni odwdzięczali się nazywając go swoim ”Ojcem”.

Zmarł 4.12.1865 r. w Kolonii.

27.10.1991 r. został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Opiekun: ks. prałat Andrzej Surowiec;

Kierownik, Pedagog: Anna Sobczak;

Koordynator: Barbara Bąk;

Pomoc pedagoga: Zofia Ożyło, Krystyna Zygmunt;

Korepetycje: Maria Konopelska;

Radca prawny: Maria Drabik;

Instruktorzy sekcji: Halina Mól, Elżbieta Mazur, Sławomir Durski, ks. Paweł Kaszuba, ks. Bartosz Gręda, Kamil Dziukiewicz, Janina Ostrowska, Piotr Maciałek, Natasza Mokrzycka;

Godziny dyżurowania poszczególnych osób są zawsze w aktualnym numerze gazetki.

 • Darczyńcy 1 %
 • Urząd Miasta Jarosławia
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
 • Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona
 • „Sokołów” SA
 • Fundacja Orange
 • Restauracja „Klasyczna”
 • „Remomłyn”
 • „LU Polska”
 • Straż Pożarna
 • Policja
 • Różne Fundacje i osoby prywatne

W roku 2021 świetlica prowadzi zajęcia w 8 sekcjach zainteresowań
Dodatkowo codziennie prowadzone są zajęcia ogólne, korepetycje, pomoc w odrabianiu zadań oraz dożywianie dla chętnych dzieci.

 • Sekcja taneczna
 • Sekcja komputerowa
 • Sekcja plastyczno-modelarska
 • Sekcja tenisa-stołowego
 • Sekcja telewizyjna
 • Sekcja bilarda
 • Sekcja muzyczna
 • Sekcja teatralna